Regulamin świadczenia usług w serwisie Buziak.nl
Wstęp

 

 

Gramy Fair ! Nasz regulamin jest bardzo prosty i krótki abyście Państwo byli pewni, że w naszym Portalu nie grożą Państwu żadne nieprzyjemności. W naszym regulaminie nie znajdziecie żadnych kruczków prawnych ! Nie wiążemy Was żadną umową jak wiele innych serwisów ! Sami decydujecie czy chcecie korzystać z darmowego konta czy też postanowicie kupić konto Premium, które oferuje dodatkowe możliwości. Nie kupujecie kota w worku - mężczyźni dostają bez umów i całkowicie za darmo konto Premium na kilka dni aby sprawdzić jego możliwości a potem mogą wybrać pakiet, który im odpowiada lub pozostać przy darmowym koncie standard. Dla kobiet wprowadziliśmy całkowicie darmowe konto Premium na czas nieokreślony. Natomiast dla mężczyzn cena konta Premium to ok. 6 zł miesięcznie przy opcji półrocznej lub na 1 miesiąc tylko 15 zł. Opłaty są jednorazowe (nie cykliczne). Pamiętaj - u nas nie wiążemy Cię żadnymi umowami i obowiązkowymi opłatami. Wykupienie konta jest całkowicie dobrowolne.

 

 


§1 Podstawowe definicje

 

1. Serwis internetowy/Usługodawca – serwis internetowy dostępny pod adresem https://Buziak.nl. będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Właściciel – Firma MilleSoft, NIP: 9442036152, REGON 120486975, tel +48 516-00-33-99
3. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez to następujące dane:
a) siedzibę: ul. Szlak 77/132, 31-153 Kraków,
b) adres mailowy: office@Buziak.pl.

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Serwisu internetowego konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.
2. Usługobiorca korzystający z Usług Serwisu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Serwisu i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
3. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, a dane te podlegają ochronie i są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami)
4. Zabronione jest nakłanianie do przekazywania środków finansowych, materialnych, portal nie służy tym celom. Wszelkie potwierdzone zgłoszenia będą skutkować zablokowaniem konta.

 

§3 Warunki świadczenia usług

 

1. Serwis jest zbiorem interaktywnych stron WWW umożliwiających Użytkownikom w szczególności komunikowanie się, umieszczanie własnych treści, w tym treści audiowizualnych i graficznych oraz przeglądanie treści zamieszczonych przez innych Użytkowników (serwis społecznościowy). 
2. Użytkownik może wykupić w dowolnym momencie konto Premium, konto VIP lub pozostać przy Darmowym koncie Standard. Wykupienie konta jest całkowicie dobrowolne. Nie wymagamy żadnych umów ani wypowiedzeń jak w innych serwisach. Konta Premium i VIP aktywują użytkownikowi dodatkowe opcje oraz dają nieograniczone możliwości w kontaktowaniu się z innymi użytkownikami Portalu (wysyłanie i odbieranie wiadomości), brak automatycznego cenzurowania treści kontaktowych. Akceptując regulamin zgadzasz się na to, że Portal przyznaje kobietom darmowe konta Premium w celu zachęcenia ich do większej aktywności i pozostania na Portalu przez dłuższy czas co jest w interesie wszystkich użytkowników. Dzięki temu każdy Pan będzie mógł poznać w naszym Portalu więcej interesujących osób a ponadto ma pewność , że pisząc do dowolnej kobiety ma ona możliwość odpisania.

 

§4 Rejestracja

 

1. Rejestracja sesyjnego Konta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Usługobiorcę wypełnienia formularza wygenerowanego przez Serwis internetowy.
3. Usługobiorca, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.

 

§5 Odpowiedzialność

 

1. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Usługobiorca dobrowolnie je rozpowszechniania. Serwis internetowy nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Usługobiorca oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Usługobiorca odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
2. Usługobiorca nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Serwisu internetowego.
3. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę treści które mogłyby w szczególności:
a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy oraz podżegające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
e) naruszać słuszne interesy Serwisu;
f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje - na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
h) propagować poglądy nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.
4. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
5. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów technicznych bądź siły wyższej.
6. Serwis internetowy nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń które korzystają z serwisu, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.
7. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom serwisu zabronione jest umieszczanie w profilu Użytkownika (np. w opisie "Mój opis" itp.) danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem poza Serwisem, w szczególności adresów zamieszkania, adresów poczty elektronicznej, numerów komunikatorów internetowych, numerów telefonicznych itp. 
8. W serwisie mogą rejestrować się osoby , które skończyły 18 rok życia. 
9. Zabroniona jest rejestracja wielu kont.
10. Treści zamieszczane przez Użytkowników w profilach Użytkownika mogą być widoczne w Serwisie po ich zaakceptowaniu przez Usługodawcę i mogą być wykorzystane w celach marketingowych.
11. Usługodawca ma prawo usunąć, zablokować użytkownika, edytować lub usunąć treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, m.in. w przypadkach: jeżeli naruszają one warunki niniejszego regulaminu, są niezgodne z polityką Serwisu lub polskim prawem, wymuszone jest właściwym funkcjonowaniem serwisu jak np. dopasowanie rozmiarów zdjęć, kadrowanie, przycinanie treści, tagów HTML.

 

§6 Rozpatrywanie reklamacji

 

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
4. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Serwis internetowy i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

 

§7 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
2. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja") i powinny zawierać:
przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,
oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Standardowe przykłady formularzy w myśl ustawy o RODO: formularz reklamacji, formularz odstąpienia, odstąpienie.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

 

§8 Postanowienia końcowe

 

1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownikom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Serwisu internetowego.
3. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
a) zmiany przepisów prawa;
b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
c) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
4. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu internetowego. Serwis internetowy o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.
6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
7. Usługobiorcy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO i jest zabronione.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.01.2018.Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że cookies będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej.